PRIVACYBELEID 

Natuurproductenonline.be – De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 en de Europese wet AVG/GDPR welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn ontvangen of dat wij wettelijke verplicht zijn.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Natuurproductenonline.be – De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

U heeft tevens het recht om, zonder onredelijke vertraging, wissing van uw persoonsgegevens te verkrijgen indien en in zoverre:

- De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden.

- Er niet langer een rechtsgrond voorhanden is.

- U bezwaar maakt tegen de verwerking, en er geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking door Natuurproductenonline - De Bosrank.

- De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

- De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Natuurproductenonline - De Bosrank rust.

Natuurproductenonline - De Bosrank zal u na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht sturen. Bij gedeeltelijke verwijdering zal Natuurproductenonline - De Bosrank eveneens toelichten waarom niet volledig aan het verzoek kon worden voldaan. Natuurproductenonline - De Bosrank kan ook niet altijd alle gevraagde gegevens verwijderen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is Natuurproductenonline - De Bosrank bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden).

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen deze niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Natuurproductenonline.be –De Bosrank  heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Bosrank streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysiek kantoor als op het netwerk van De Bosrank. De Bosrank draagt zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

Natuurproductenonline - De Bosrank behoudt zich het recht voor om deze Privacy Policy aan te passen. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Policy geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Indien u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u ons contacteren op Natuurproductenonline.be –De Bosrank, Kleine Hoolstraat 11 te 3540 Herk-de-Stad.